Přeskočit navigaci

Strategické plánování

Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje a včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí. Strategie představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů k řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu jejich zavedení a průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.

Strategické plánování představuje velmi důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategický plán se uplatňuje na všech (samo)správných úrovních od nejmenších – strategického plánu obcí, měst a mikroregionů, přes Strategie rozvoje větších územních celků (zejména krajů) až po národní úroveň.

Strategický plán je možné chápat jako dohodu o dalším využití současných možných zdrojů a nalezení společného programu, který chceme ve vzájemné spolupráci postupně uskutečnit. Není přitom tak důležité, jakým způsobem se k doporučeným krokům dostaneme, jakou metodu strategického plánování zvolíme, ale mnohem důležitější je společná vůle prosazovat postupné kroky, které povedou ke zlepšení celkové situace.


Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že:

 • pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,
 • ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,
 • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,
 • řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
 • umožňují optimálně využívat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje.


Strategický plán je dokument, který by měl splňovat následující kriteria: dlouhodobost (zpracován min. na období 4 let), systematičnost (mapuje všechny odvětví a obory), selektivnost (definování priorit, které se dále rozpracují), provázanost (mezi opatřeními a dotčenými cílovými skupinami), soustavnost (není to rigidní dokument, je nutné ho prověřovat a modifikovat), otevřenost (směrem k potřebám a námětům občanů) a reálnost.

Strategické rozvojové plány jako nástroj k čerpání fondů 2007 – 2013

Obce, města a mikroregiony mají možnost získat dotace a granty na rozvoj kvality života ve svém území. Důležitým krokem, který vyžaduje také EU, je mít podloženu danou aktivitu prostřednictvím strategického dokumentu, a to jak na národní a regionální, tak také na lokální úrovní. Je tedy velkou výhodou mít svůj strategický plán rozvoje, který podchytí všechny možné projektové oblasti v rámci jednoho dokumentu a který se stane východiskem pro čerpání fondů EU a rozvoj území. Plán napomůže uvědomit si jasně žádoucí směry jeho vývoje a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů.

 

Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města či regionu), zaměřené na to, aby dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Jeho výhody oproti jiný plánovacím metodám spočívají v tom, že strategický plán je dlouhodobý a komplexní, optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji, vede ke konsensu uvnitř organizace, není organizaci „vnucen“ zvenčí ani jejím nejužším vedením, ale je výsledkem práce širokého okruhu jejích představitelů, neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje její žádoucí podobu, neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reakce na budoucí vývoj vnějšího prostředí.

 

Strategické plánování představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení dlouhodobých změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Je založeno na logickém postupu vedoucím od ujasnění smyslu a cílů změn, přes analýzu současného stavu, především možností a omezení, k návrhu optimálního způsobu jak ze současného stavu dospět k stanoveným cílům a ústícím v realizaci navrženého způsobu a průběžném sledování a vyhodnocování souladu reálného vývoje s vývojem požadovaným.

 

Strategické plánování rozvoje má významná specifika. Především sleduje jiný účel než strategické plánování pro komerční podniky. Město, obec nebo mikroregion je ale také mnohem složitější organizace než běžný podnik nebo běžná instituce. Střetává se v něm mnohem více různých, často i protikladných zájmů a probíhá zde mnohem více různorodých procesů. Ty přinášejí problémy, jež mají odlišné příčiny a jsou odlišné povahy. Mají proto také různé možnosti řešení i různé časové horizonty, v nichž je lze vyřešit.

 

Z tohoto důvodu je pro strategické plánování rozvoje města, obce nebo mikroregionu nejvhodnější model zaměřený na definici strategických oblastí. Ten totiž nejlépe dovoluje plánovat a realizovat strategické záměry v každé oblasti relativně samostatně, způsobem zohledňujícím maximálně všechna jejich věcná a časová specifika. Je proto nejnadějnější pro rychlé zpracování strategického plánu i pro reálnost bezprostředního zahájení jeho praktické implementace.

 

Základní kroky a nástroje

 • formulace MISE (hlavního smyslu zpracování strategického plánu rozvoje města, obce nebo mikroregionu)
 • zpracování PROFILU MĚSTA (jako samostatného produktu využitelného jako podkladu pro vnitřní a vnější analýzu)
 • SWOT ANALÝZA (zhodnocení vlastních předpokladů a vnějších faktorů subjektu pro rozvoj)
 • vymezení STRATEGICKÝCH OBLASTÍ (oblastí, které mají klíčový význam pro rozvoj města)
 • formulace VIZE (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat)
 • stanovení STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ (klíčových požadovaných tendencí vývoje města, obce nebo mikroregionu v jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti jednotlivých záměrů a popis jejich vzájemných vztahů)
 • zpracování AKČNÍCH PLÁNŮ (stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, stanovení priorit cílů a úkolů, plán realizace úkolů zahrnující termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění)
 • založení MONITORINGU (vytvoření systému sledování a vyhodnocování průběhu a výsledků realizace strategického plánu)
 • REALIZACE akčních plánů (provádění praktických opatření)
 • MONITORING (sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategického plánu)
 • ADAPTACE (úprava strategického plánu v závislosti na průběhu a výsledcích realizace, na vývoji situace v městě, obci nebo mikroregionu a na změnách ve vnějším prostředí)

 

Všechny činnosti v rámci zpracování strategického plánu rozvoje města, obce nebo mikroregionu je nutné zajistit tak, aby probíhaly ve správnou dobu a koordinovaně s dalšími činnostmi. Vzhledem k velkému rozsahu a k dlouhodobému charakteru většiny těchto činností z toho vyplývá nezbytnost vytvořit pružnou, ale přesně definovanou organizační a řídící strukturu procesu strategického plánovaní a zabezpečit jak její personální obsazení, tak materiální a technické zázemí.

 

Základní strategické dokumenty vytváří strategický tým na pracovních seminářích, vedených odborníky podle standardní metodiky, jejímž základem jsou techniky skupinové stimulace tvořivého myšlení. Celý proces strategického plánování je rozdělen do tří samostatných fází, a to zpracování profilu, zpracování strategie a vypracování akčního plánu vč. jeho naplňování a aktualizace.

 

Primárními výstupy strategického plánování jsou tzv. strategické dokumenty, které obsahují základní orientaci rozvoje území a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů.

 

Strategické plánování má pro město, obec nebo mikroregion ještě další přínos. Pomůže uvědomit si jasně žádoucí směry jeho vývoje a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. Ukáže, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek a minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit. Vytvoří objektivní základ pro rozhodování o prioritách. 

 

Při vhodném způsobu zveřejňování vytváří strategické plánování novou, poměrně efektivní platformu komunikace s veřejností a zainteresování občanů na veřejném dění. Působí tak jako prostředek posilování lokální demokracie.

EC Consulting a.s.

Na Nivách 956/2

141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: +420 777 181 600

E-mail: info@ecconsulting.cz


Logo_EC_Consulting_sirka200mm_300dpi_CMYK